text.skipToContent

Tinh dầu xông & thăng hương

Tìm thấy 390 sản phẩm
Tinh dầu sả chanh An Organics 10ml Tinh dầu sả chanh An Organics 10ml
Tinh dầu sả chanh An Organics 10ml
185.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 30ml Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 30ml
Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 30ml
125.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu trà xanh treo ô tô Evarosa Green Tea Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu trà xanh treo ô tô Evarosa Green Tea Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu trà xanh treo ô tô Evarosa Green Tea Essential Oil hình tháp 8ml
132.000đ 150.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml/lọ
120.000đ 160.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml/lọ
140.000đ 180.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml/lọ
140.000đ 180.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 30ml Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 30ml
490.000đ 840.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml/lọ
340.000đ 500.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 30ml Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 30ml
Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 30ml
319.000đ 525.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa hồng Evarosa Rose Essential Oil 10ml
185.000đ 280.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml/lọ
190.000đ 260.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu tràm gió treo ô tô Evarosa Cajuput Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu tràm gió treo ô tô Evarosa Cajuput Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu tràm gió treo ô tô Evarosa Cajuput Essential Oil hình tháp 8ml
98.000đ 120.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 30ml Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 30ml
Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 30ml
155.000đ 297.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng treo ô tô Evarosa Rose Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu hoa hồng treo ô tô Evarosa Rose Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu hoa hồng treo ô tô Evarosa Rose Essential Oil hình tháp 8ml
195.000đ 250.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 30ml Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 30ml
Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 30ml
158.000đ 297.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh treo ô tô Evarosa Lemon Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu chanh treo ô tô Evarosa Lemon Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu chanh treo ô tô Evarosa Lemon Essential Oil hình tháp 8ml
109.000đ 120.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 30ml Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 30ml
Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 30ml
180.000đ 297.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml
Tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml
85.000đ 99.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng treo ô tô Evarosa Ginger Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu gừng treo ô tô Evarosa Ginger Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu gừng treo ô tô Evarosa Ginger Essential Oil hình tháp 8ml
162.000đ 180.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 10ml Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 10ml
Tinh dầu gừng Evarosa Ginger Essential Oil 10ml
127.000đ 175.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 30ml Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 30ml
Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 30ml
250.000đ 420.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu hương thảo Evarosa Rosemary Essential Oil 10ml/lọ
150.000đ 180.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml
Tinh dầu trà xanh Evarosa Green Tea Essential Oil 10ml
105.000đ 140.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương nhu treo ô tô Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu hương nhu treo ô tô Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu hương nhu treo ô tô Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil hình tháp 8ml
109.000đ 120.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 lọ tinh dầu gừng Evarose Ginger Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu gừng Evarose Ginger Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu gừng Evarose Ginger Essential Oil 10ml/lọ
230.000đ 330.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương thảo treo ô tô Evarosa Rosemary Essential Oil hình tháp 8ml Tinh dầu hương thảo treo ô tô Evarosa Rosemary Essential Oil hình tháp 8ml
Tinh dầu hương thảo treo ô tô Evarosa Rosemary Essential Oil hình tháp 8ml
115.000đ 120.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml
Tinh dầu tràm gió Evarosa Cajuput Essential Oil 10ml
67.000đ 89.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml
Tinh dầu hương nhu trắng Evarosa Ocimun Gratissimum Essential Oil 10ml
78.000đ 99.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml
Tinh dầu chanh Evarosa Lemon Essential Oil 10ml
78.000đ 99.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai Tinh dầu bạc hà Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu Mua 2 chai Tinh dầu bạc hà Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
Mua 2 chai Tinh dầu bạc hà Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai Tinh dầu oải hương Susinia 10ml - Tặng 1 đèn treo tinh dầu Mua 2 chai Tinh dầu oải hương Susinia 10ml - Tặng 1 đèn treo tinh dầu
Mua 2 chai Tinh dầu oải hương Susinia 10ml - Tặng 1 đèn treo tinh dầu
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai Tinh dầu vỏ bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 chai dầu hạnh nhân 100ml Mua 2 chai Tinh dầu vỏ bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 chai dầu hạnh nhân 100ml
Mua 2 chai Tinh dầu vỏ bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 chai dầu hạnh nhân 100ml
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai Tinh dầu Vỏ Bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu Mua 2 chai Tinh dầu Vỏ Bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
Mua 2 chai Tinh dầu Vỏ Bưởi Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai tinh dầu oải hương 10ml - Tặng 1 chai dầu cám gạo Mua 2 chai tinh dầu oải hương 10ml - Tặng 1 chai dầu cám gạo
Mua 2 chai tinh dầu oải hương 10ml - Tặng 1 chai dầu cám gạo
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mua 2 chai Tinh dầu quế Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu Mua 2 chai Tinh dầu quế Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
Mua 2 chai Tinh dầu quế Susinia 10ml - Tặng 1 lọ treo tinh dầu
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu tinh chất phong lữ Geranium ATZ Healthy Life Essencial Oil 10ml Tinh dầu tinh chất phong lữ Geranium ATZ Healthy Life Essencial Oil 10ml
Tinh dầu tinh chất phong lữ Geranium ATZ Healthy Life Essencial Oil 10ml
320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục Facare Spearmint Essential Oil 10ml Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục Facare Spearmint Essential Oil 10ml
Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục Facare Spearmint Essential Oil 10ml
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu ngọc lan tây Milaganics Ylang Ylang Essential Oil 30ml Tinh dầu ngọc lan tây Milaganics Ylang Ylang Essential Oil 30ml
Tinh dầu ngọc lan tây Milaganics Ylang Ylang Essential Oil 30ml
270.000đ 300.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu nghệ Milaganics Curcumer Longa Essential Oil 10ml Tinh dầu nghệ Milaganics Curcumer Longa Essential Oil 10ml
Tinh dầu nghệ Milaganics Curcumer Longa Essential Oil 10ml
99.000đ 110.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên sả chanh Facare Lemongrass Essential Oil 10ml Tinh dầu thiên nhiên sả chanh Facare Lemongrass Essential Oil 10ml
Tinh dầu thiên nhiên sả chanh Facare Lemongrass Essential Oil 10ml
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên vỏ bưởi loại chai tự khuếch tán Facare Grapefruit Essential Oil 8ml Tinh dầu thiên nhiên vỏ bưởi loại chai tự khuếch tán Facare Grapefruit Essential Oil 8ml
Tinh dầu thiên nhiên vỏ bưởi loại chai tự khuếch tán Facare Grapefruit Essential Oil 8ml
170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu sả Java Saroma 100ml Tinh dầu sả Java Saroma 100ml
Tinh dầu sả Java Saroma 100ml
201.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam ngọt Ecolife Sweet Orange Essential Oil 10ml Tinh dầu cam ngọt Ecolife Sweet Orange Essential Oil 10ml
Tinh dầu cam ngọt Ecolife Sweet Orange Essential Oil 10ml
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu đốt Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 15ml Tinh dầu đốt Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 15ml
Tinh dầu đốt Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 15ml
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thông Saroma 50ml Tinh dầu thông Saroma 50ml
Tinh dầu thông Saroma 50ml
174.200đ 193.600đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu sả chanh tinh khiết Lavende Lemon Grass Essential Oil 10ml Tinh dầu sả chanh tinh khiết Lavende Lemon Grass Essential Oil 10ml
Tinh dầu sả chanh tinh khiết Lavende Lemon Grass Essential Oil 10ml
130.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu vỏ bưởi Saroma 50ml Tinh dầu vỏ bưởi Saroma 50ml
Tinh dầu vỏ bưởi Saroma 50ml
423.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu đại hồi Saroma 30ml Tinh dầu đại hồi Saroma 30ml
Tinh dầu đại hồi Saroma 30ml
193.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lộc đề xanh Saroma 10ml Tinh dầu lộc đề xanh Saroma 10ml
Tinh dầu lộc đề xanh Saroma 10ml
69.300đ 77.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên chanh tươi loại chai tự khuếch tán Facare Lemon Essential Oil 8ml Tinh dầu thiên nhiên chanh tươi loại chai tự khuếch tán Facare Lemon Essential Oil 8ml
Tinh dầu thiên nhiên chanh tươi loại chai tự khuếch tán Facare Lemon Essential Oil 8ml
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu đơn sâm Essential Oil Clary Sage Saroma 10ml Tinh dầu đơn sâm Essential Oil Clary Sage Saroma 10ml
Tinh dầu đơn sâm Essential Oil Clary Sage Saroma 10ml
316.800đ 352.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hương thảo Milaganics Rosemary Essential Oil 10ml Tinh dầu hương thảo Milaganics Rosemary Essential Oil 10ml
Tinh dầu hương thảo Milaganics Rosemary Essential Oil 10ml
103.500đ 115.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên hoa lài loại chai tự khuếch tán Facare Jasmine Essential Oil 8ml Tinh dầu thiên nhiên hoa lài loại chai tự khuếch tán Facare Jasmine Essential Oil 8ml
Tinh dầu thiên nhiên hoa lài loại chai tự khuếch tán Facare Jasmine Essential Oil 8ml
480.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu màng tang Saroma 100ml Tinh dầu màng tang Saroma 100ml
Tinh dầu màng tang Saroma 100ml
213.800đ 237.600đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên gỗ hồng Facare Rosewood Essential Oil 10ml Tinh dầu thiên nhiên gỗ hồng Facare Rosewood Essential Oil 10ml
Tinh dầu thiên nhiên gỗ hồng Facare Rosewood Essential Oil 10ml
170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu sả chanh Milaganics Lemongrass Essential Oil 30ml Tinh dầu sả chanh Milaganics Lemongrass Essential Oil 30ml
Tinh dầu sả chanh Milaganics Lemongrass Essential Oil 30ml
193.500đ 215.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục loại chai tự khuếch tán Facare Spearmint Essential Oil 8ml Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục loại chai tự khuếch tán Facare Spearmint Essential Oil 8ml
Tinh dầu thiên nhiên bạc hà lục loại chai tự khuếch tán Facare Spearmint Essential Oil 8ml
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạc hà Saroma 100ml Tinh dầu bạc hà Saroma 100ml
Tinh dầu bạc hà Saroma 100ml
267.300đ 297.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu thơm xịt phòng Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 30ml Tinh dầu thơm xịt phòng Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 30ml
Tinh dầu thơm xịt phòng Dame Clemence Ánh Đèn Đêm Sài Gòn 30ml
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy