text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
315.000đ 345.000đ -9%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
315.000đ 325.000đ -3%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
345.000đ 355.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
345.000đ 375.000đ -8%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ

Nhang, trầm HITA từ lâu nay vẫn luôn là sự ưu tiên chọn lựa của người tiêu dùng bởi tính lành tính, hương thơm tự nhiên và có mức giá tốt. Cùng Adayroi tìm hiểu qua về sản phẩm này nhé.  

Nhang, trầm HITA được làm từ bột trầm hương có nguồn gốc tinh dầu của loại thực vật thiên nhiên, chủ yếu là cây dó bầu giúp mang lại và lưu giữ hương thương ngát tự nhiên mỗi khi đốt lên, không hề lẫn vào các tạp chất có hại hoặc mùi nước hoa nồng nàn như một số loại nhang, trầm trên thị trường hiện nay. Ngay cả làn khói của loại nhang, trầm này khi toả ra cũng không gây cay mắt và thường có màu xám trong trẻo chứ không phải là màu đen sì.

Mua nhang, trầm HITA sử dụng trong các lễ cúng bái, đám giỗ, lễ mừng khai trương hay đơn giản sử dụng trầm để giúp mang lại hương thơm dịu nhẹ, thư giãn đầu óc và như một cách để xua đuổi những căng thẳng, điều không hay trong nhà. Mức giá nhang, trầm HITA cạnh tranh với các thương hiệu khác dù sở hữu nhiều ưu điểm và sự lành tính khi sử dụng.

Hãy nhanh tay đến với Adayroi.com để tìm ngay cho minh sản phẩm nhang, trầm chính hãng, chất lượng và kèm theo nhiều ưu đãi lớn để shopping vui vẻ, thoải mái hơn nhiều các mặt hàng tiêu dùng khác bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín