text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 Tuổi
8 Tuổi
279.800đ 318.000đ -12%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
40.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18-22 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18-22 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18-22 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23-27 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23-27 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23-27 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
60.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28-32 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28-32 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28-32 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
95.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 18-25 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 18-25 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 18-25 Tuổi
8 Tuổi
111.800đ 127.000đ -12%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
115.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 18-25 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 18-25 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 18-25 Tuổi
8 Tuổi
125.800đ 143.000đ -12%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33-37 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33-37 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33-37 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
170.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33-37 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33-37 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33-37 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
185.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam 01-24 TuổiBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam 01-24 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam 01-24 Tuổi
7 Tuổi , 3 Chương trình
230.000đ 250.000đ -8%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ 18-24 TuổiBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ 18-24 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ 18-24 Tuổi
7 Tuổi , 3 Chương trình
230.000đ 250.000đ -8%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38-42 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38-42 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38-42 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
273.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 38-42 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 38-42 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 38-42 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
295.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 26-33 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 26-33 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 26-33 Tuổi
8 Tuổi
347.600đ 395.000đ -12%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43-47 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43-47 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43-47 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
405.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43-47 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43-47 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43-47 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48-52 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48-52 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48-52 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
577.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 34-41 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 34-41 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 34-41 Tuổi
8 Tuổi
656.500đ 746.000đ -12%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 34-41 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 34-41 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 34-41 Tuổi
8 Tuổi
690.800đ 785.000đ -12%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48-52 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48-52 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48-52 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
779.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53-55 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53-55 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53-55 Tuổi
3 Tuổi , 4 Chương trình
798.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 53-55 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 53-55 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 53-55 Tuổi
3 Tuổi , 4 Chương trình
1.254.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 42-49 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 42-49 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 42-49 Tuổi
8 Tuổi
1.285.700đ 1.461.000đ -12%
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 42-49 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 42-49 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 42-49 Tuổi
8 Tuổi
1.512.700đ 1.719.000đ -12%
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 50-55 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 50-55 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nữ 50-55 Tuổi
6 Tuổi
1.921.000đ 2.183.000đ -12%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 50-55 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 50-55 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 50-55 Tuổi
6 Tuổi
2.677.800đ 3.043.000đ -12%
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ

ĐỪNG ĐỂ GÁNH NẶNG BỆNH TẬT ÁM ẢNH BẠN, HÃY CHỦ ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM UNG THƯ

Theo công bố mới nhất của WHO, tại Việt Nam., số ca mắc mới ung thư không ngừng gia tăng từ 68.000 vào năm 2000 lên 126.000 vào năm 2010, chỉ 8 năm sau con số này đã tăng lên đáng báo động gần 165.000 ca/96,5 triệu dân. Trong đó, có đến 115.000 ca tử vong, chiếm khoảng 70% số ca mắc. Về mặt tổng quan so với bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao, tuy nhiên tỉ lệ tử vong thì lại khá lớn, xếp thứ 56 trên tổng 185 quốc gia và vùng lãnh thổ và có độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Các con số trên có thể khiến nhiều người giật mình và thực sự phải suy ngẫm, điều chỉnh lối sống, sinh hoạt lành mạnh hơn nữa để phòng ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống và không ai nói trước được điều gì. Vậy thì đâu mới là giải pháp tốt nhất cho nỗi lo trên? Trong khi mỗi người sẽ chọn cho mình phương án thích hợp thì một giải pháp chung giúp chúng ta yên tâm hơn và bớt lo lắng về tài chính nếu không may rủi ro xảy đến là  mua bảo hiểm ung thư.

Ngày nay việc tham gia các gói bảo hiểm ung thư đã trở thành một trong những biện pháp tối ưu, giúp người bệnh có thể an tâm về tài chính, từ đó đảm bảo việc điều trị được tốt nhất khi có trường hợp không may xảy ra.

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đang có các chương trình bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với quyền lợi cao và chi phí tham gia hợp lý. Với sản phẩm này, các công ty bảo hiểm sẽ chi trả một lần ngay khi khách hàng có chẩn đoán ung thư và không phạm vào các điểm loại trừ, thời gian chờ của sản phẩm. Đặc biệt người càng trẻ chi phí tham gia càng thấp, chỉ từ 250.000 VNĐ cho người 18-24 tuổi.  

Hiện tại Adayroi đang liên kết với các công ty bảo hiểm uy tín để bán bảo hiểm ung thư, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến cho khách hàng trên địa bàn cả nước. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập và đăng ký tham gia trên trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com hoặc liên hệ số Hotline tư vấn bảo hiểm có tại trang chi tiết sản phẩm.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín