text.skipToContent
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
10.964.600đ 11.918.000đ -8%
Hoàn 219.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
7.986.500đ 8.681.000đ -8%
Hoàn 160.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
7.473.200đ 8.123.000đ -8%
Hoàn 149.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
7.309.400đ 7.945.000đ -8%
Hoàn 146.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
5.872.400đ 6.383.000đ -8%
Hoàn 117.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
5.324.000đ 5.787.000đ -8%
Hoàn 106.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
5.140.000đ 5.587.000đ -8%
Hoàn 103.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
4.981.800đ 5.415.000đ -8%
Hoàn 100.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
4.211.800đ 4.578.000đ -8%
Hoàn 84.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
3.914.600đ 4.255.000đ -8%
Hoàn 78.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
3.655.200đ 3.973.000đ -8%
Hoàn 73.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
3.427.000đ 3.725.000đ -8%
Hoàn 69.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
3.094.000đ 3.363.000đ -8%
Hoàn 62.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
2.915.500đ 3.169.000đ -8%
Hoàn 58.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
2.807.800đ 3.052.000đ -8%
Hoàn 56.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
2.662.500đ 2.894.000đ -8%
Hoàn 53.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 50 - 54 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
2.491.400đ 2.708.000đ -8%
Hoàn 50.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
2.062.600đ 2.242.000đ -8%
Hoàn 41.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 45 - 49 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.957.800đ 2.128.000đ -8%
Hoàn 39.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.944.000đ 2.113.000đ -8%
Hoàn 39.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.891.500đ 2.056.000đ -8%
Hoàn 38.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.757.200đ 1.910.000đ -8%
Hoàn 35.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.713.000đ 1.862.000đ -8%
Hoàn 34.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.403.900đ 1.526.000đ -8%
Hoàn 28.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.261.300đ 1.371.000đ -8%
Hoàn 25.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.192.300đ 1.296.000đ -8%
Hoàn 24.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.171.200đ 1.273.000đ -8%
Hoàn 23.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.031.300đ 1.121.000đ -8%
Hoàn 21.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.000.000đ 1.087.000đ -8%
Hoàn 20.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
971.500đ 1.056.000đ -8%
Hoàn 19.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
794.900đ 864.000đ -8%
Hoàn 16.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
680.800đ 740.000đ -8%
Hoàn 14.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
667.000đ 725.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
630.200đ 685.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
586.000đ 637.000đ -8%
Hoàn 12.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
570.400đ 620.000đ -8%
Hoàn 11.000đ

ĐỪNG ĐỂ GÁNH NẶNG BỆNH TẬT ÁM ẢNH BẠN, HÃY CHỦ ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM UNG THƯ

Theo công bố mới nhất của WHO, tại Việt Nam., số ca mắc mới ung thư không ngừng gia tăng từ 68.000 vào năm 2000 lên 126.000 vào năm 2010, chỉ 8 năm sau con số này đã tăng lên đáng báo động gần 165.000 ca/96,5 triệu dân. Trong đó, có đến 115.000 ca tử vong, chiếm khoảng 70% số ca mắc. Về mặt tổng quan so với bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao, tuy nhiên tỉ lệ tử vong thì lại khá lớn, xếp thứ 56 trên tổng 185 quốc gia và vùng lãnh thổ và có độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Các con số trên có thể khiến nhiều người giật mình và thực sự phải suy ngẫm, điều chỉnh lối sống, sinh hoạt lành mạnh hơn nữa để phòng ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống và không ai nói trước được điều gì. Vậy thì đâu mới là giải pháp tốt nhất cho nỗi lo trên? Trong khi mỗi người sẽ chọn cho mình phương án thích hợp thì một giải pháp chung giúp chúng ta yên tâm hơn và bớt lo lắng về tài chính nếu không may rủi ro xảy đến là  mua bảo hiểm ung thư.

Ngày nay việc tham gia các gói bảo hiểm ung thư đã trở thành một trong những biện pháp tối ưu, giúp người bệnh có thể an tâm về tài chính, từ đó đảm bảo việc điều trị được tốt nhất khi có trường hợp không may xảy ra.

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đang có các chương trình bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với quyền lợi cao và chi phí tham gia hợp lý. Với sản phẩm này, các công ty bảo hiểm sẽ chi trả một lần ngay khi khách hàng có chẩn đoán ung thư và không phạm vào các điểm loại trừ, thời gian chờ của sản phẩm. Đặc biệt người càng trẻ chi phí tham gia càng thấp, chỉ từ 250.000 VNĐ cho người 18-24 tuổi.  

Hiện tại Adayroi đang liên kết với các công ty bảo hiểm uy tín để bán bảo hiểm ung thư, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến cho khách hàng trên địa bàn cả nước. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập và đăng ký tham gia trên trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com hoặc liên hệ số Hotline tư vấn bảo hiểm có tại trang chi tiết sản phẩm.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín